မိတ္ေဆြစစ္ (ဥပကာရ မိတ္ေဆြ) ေလးမ်ိဳး

(၁) မူးယစ္ေနေသာ မိတ္ေဆြကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။
(၂) မူးယစ္ေနေသာ မိတ္ေဆြ၏ ပစၥည္းဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။
(၃) ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသာ မိတ္ေဆြ၏ အားကိုးရာ ျဖစ္၏။
(၄) ျပဳဖြယ္ကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာက အကူအညီ ေတာင္းခံသည္ထက္ ႏွစ္ဆတက္ေသာ စည္းစိမ္ အေထာက္အပံ႔ ေပးတတ္၏။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေမ႔ေလ်ာ့ေစာင့္လွာ၊ ဥစၥာေစာင့္ေရွာက္၊ ေဘးေရာက္ကိုးကြယ္၊ ျပဳဖြယ္ရွိက၊ ႏွစ္ဆဥစၥာ ၊ ေခ်းေပးလွာသည္၊ ေလးျဖာ ဥပကာရတည္း။

(ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္)

"သံေ၀ဂလကၤာ"

ငါတို႔ေနရာ၊ ဤကမ ၻာ၊ တဏွာ အုပ္စိုးသည္။
တဏွာေစရာ၊ မေနသာ၊ ေဖြရွာ ဆက္ရသည္။
ရသည့္ဥစၥာ၊ ခ်စ္သူပါ၊ စြန္႔ခြါ သြားရမည္။
တကယ့္အေရး၊ တကယ္ေဘး၊ ဘယ္ေသြး ဘယ္သား မကယ္ျပီ။
ငါႏွင့္ရြယ္တူ၊ ငါ့ေအာက္လူ၊ ၾကီးသူေသၾက မ်ားလွျပီ။
ခဏမစဲ၊ အိုစျမဲ၊ ကိုယ္လဲ ေသဘက္ နီးခဲ႔ျပီ။
ဇရာမီးေတာင္၊ ကိုယ္ထဲေလာင္၊ ေသေအာင္ျမွိဳက္ေတာ့သည္။
မေသရခင္၊ သြားလမ္းစဥ္၊ ၾကိဳတင္ျပင္သင့္ျပီ။
ဒါနသီလာ၊ ဘာ၀နာ၊ လမ္းသာထြင္လိမ့္မည္။
မဂၢင္ယာဥ္ၾကီး၊ အျမန္စီး၊ ခရီးထြက္ေတာ့မည္။