လူသားတုိ႔ႀကီးပြားတုိးတက္ေရး က်င့္စဥ္(၇)သြယ္။

ကမာၻေပၚတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ၾကေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ေလာကလူသားတုိ႔ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးအတြက္ မိမိတို႔အျမင္ မိမိတုိ႔႐ႈ႕ေထာင့္အသီးသီးကေန ေဟာေျပာညႊန္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ ထုိဘုရားတုိ႔တြင္ အိႏၵိယတြင္ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေဂါတမဗုဒၶသည္ ပစၥဳပၸန္လက္ေတြ႔ ေလာကႀကီးပြားခ်မ္းသာတုိးတက္ေရး၊ တမလြန္ဘ၀ႀကီးပြားခ်မ္းသာတိုးတက္ေရး၊ ေနာက္ဆံုး ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးတုိ႔အတြက္ နည္းလမ္းမ်ား၊ က်င့္စဥ္မ်ားကို သုတၱန္ေဒသနာေတာ္ျဖင့္တစ္မ်ိဳး၊ ၀ိနည္းေဒသနာျဖင့္တစ္သြယ္၊ အဘိဓမၼာနည္းျဖင့္တစ္ဖံု နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ လမ္းညႊန္ေဟာ ၾကားခဲ့ပါသည္။


ေဂါတမဗုဒၶက“အတၱဟိ အတၱေနာ နာေထာ” မိမိကိုယ္ကုိ အားကိုလုပ္ပါ၊ ဆုေတာင္း၍မရ လုပ္မွရမည္။ လုပ္ရာတြင္ကံ၊ ဉာဏ္၊ ၀ိရိယ၊ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ လံု႔လ၀ိရိယျဖင့္ ကံဆုိေသာ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားလုပ္ပါ။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ေသာသူသည္ ပစၥဳပၸန၊္ တမလြန္ ဘ၀သံသရာ အဆက္ဆက္တုိ႔၌ ေကာင္းက်ိဳးအစဥ္အဆက္ ရရွိခံစားရၿပီး ေနာက္ဆံုးခ်မ္းေျမ႕ၿငိမ္းေအးရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္မည္ဟု ေဟာၾကားထားပါသည္။ ဘ၀တုိးတက္ႀကီးပြားေရးအတြက္ က်င့္စဥ္ (၇)ခ်က္မွာ-

(၁) ထၾကြလံု႕လရွိရမည္။

(၂) သတိရွိရမည္။

(၃) စင္ၾကယ္ေသာကိုယ္မႈ၊ ႏႈတ္မႈ၊ ၾကံစည္မႈ ရွိရမည္။

(၄) စူးစမ္းဆင္ျခင္ စီစစ္၍ ျပဳလုပ္တက္ရမည္။

(၅) ေစာင့္စည္းေသာဣေျႏၵရွိရမည္။

(၆) တရားသျဖင့္ အသက္ေမြးရမည္။

(၇) မေမ့မေလ်ာ့ရွိရမည္။


ထၾကြလံု႔လလံုမႈ၊

ေလာကီေလာကုတ္ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳးစီးပြားကို အလိုရွိၾကေသာ သူတုိ႔သည္ ထၾကြလံု႔လရွိမႈ၊ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈ၊ အားထုတ္ထက္သန္မႈမ်ား ရွိရန္အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ ပ်င္းရိေသာသူအား အဘယ္မွာ အတက္ပညာတက္ပါအံ့နည္း။ အတက္မရွိေသာသူအား ဥစၥာဘယ္မွာ ရပါအံ့နည္း။ ဥစၥာမရွိေသာသူအား အေဆြခင္ပြန္း အဘယ္မွာရပါအံ့နည္း။ အေဆြခင္ပြန္းမရွိေသာ သူအား ခ်မ္းသာအဘယ္မွာ ရပါအံ့နည္း။ ခ်မ္းသာမရွိေသာသူအား ေကာင္းမႈအဘယ္မွာရွိပါအံ့နည္း။ ပညာရွာရာတြင္ျဖစ္ေစ။ ဥစၥာရွာရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ ကုသိုလ္ရွာရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ လံု႔လ၀ီရိယ ဇြဲသတၱိသည္ လိုအပ္သည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔ရွိပါမွ ဥစၥာခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ၊ လူခ်မ္းသာ၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာတုိ႔ကို ရရွိခံစား ၾကရပါမည္။


သတိရွိျခင္း၊

သတိဟူသည္ ပုိသည္မရွိ၊ လိုသည္သာ ရွိပါသည္။ မိမိ၏လုပ္ငန္းတစ္ခုေကာင္း၊ မေကာင္း၊ သင့္၊ မသင့္၊ ေတာ္၊ မေတာ္၊ ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ကို စိစစ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၀ယ္ သတိတရားသည္ အလြန္လိုအပ္ပါသည္။ သတိမမူ ဂူမျမင္၊ သတိမူေတာ့ ျမဴျမင္သည္ဟူ၍ ပညာရွိတုိ႔ ဆိုထားပါသည္။ မတက္ကၽြမ္း၊ နားမလည္ေသးေသာအလုပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၀ယ္ တက္ကၽြမ္းနားလည္မႈရရွိေအာင္ သတိထား၍ ၾကည့္႐ႈေလ့လာစူးစမ္ ဆင္ျခင္ရပါသည္။ ဗိုလ္ငါးပါးတြင္ အထိန္းအခ်ဳပ္အင္အားအျဖစ္ အၿမဲလိုအပ္ေနေသာ လက္ကိုင္စြဲတရား ျဖစ္ပါသည္။


စင္ၾကယ္စြာေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

ဘ၀၏ပညာေရး၊ ႀကီးပြားေရး၊ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ မ်ားသည္ အဓိကအေရးႀကီးဆံုးေသာ ေသာ့ခ်က္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံတုိ႔ျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ေကာင္းေသာအက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိရာတြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွရတက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္အက်ိဳးေပးခ်ိန္ေရာက္ေသာ္ ၾကာရွည္စြာ အက်ိဳးေပးတက္ေသာ သေဘာရွိပါသည္။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ စင္ၾကယ္စြာမရွိ ေကာက္က်စ္လိမ္ညာ၍ ျပဳမူ၊ ေျပာဆုိ၊ ၾကံစည္သူတို႔သည္ တစ္ခါတစ္ရံ အေပၚယံ တခဏခ်င္းအားျဖင့္ အက်ိိဳးရရွိသည္။ အက်ိဳးေပးေကာင္းသည္ဟု ဆုိႏိုင္ေသာ္လည္း ၾကာရွည္မခံေပ၊ အက်ိဳးေပးမၿမဲပါ။ ေရရွည္အားျဖင့္ အခံရဆုိးေသာ စိတ္ညစ္စိတ္ဆုိး ဖြယ္ရာသာယာမႈမရွိေသာ ဆုိးက်ိဳးကိုသာ ရရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တခဏ အက်ိဳးကိုသာ မၾကည့္ရ။ ေရရွည္အက်ိဳးကိုၾကည့္၍ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံ ဒုစ႐ိုက္တုိ႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရ မည္ဟူ၍ ဗုဒၶကေဟာၾကားထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူ၏စိတ္သည္ “ပါပသၼိ ံရမတိ မေနာ” မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႔ေလ်ာ္တက္သည္ျဖစ္၍ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ စင္ၾကယ္ဟန္ ေျဖာင့္မတ္ဟန္ရွိ ေသာ္လည္း မေနာကံမႈကား ေျဖာင့္မတ္ရန္ ခဲယဥ္းလွပါသည္။ လိမ္ညာေကာက္က်စ္ေသာ စိတ္၊ သူတစ္ပါးကို မနာလုိေသာစိတ္၊ သူတစ္ပါးကို မရေစခ်င္၊ မိမိသာရလိုေသာ ၀န္တုိစိတ္၊ ေထာင္လြားေသာစိတ္တုိ႔သည္ အျပင္ကမျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း မ်က္စိတ္တမိွတ္ လွ်ပ္တျပက္ အတြင္းျဖစ္ေပၚတက္သျဖင့္ စိတ္စင္ၾကယ္မႈကို အထူးသတိထားၾကရသည္။


စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း၊

အခ်ိန္အခါႏွင့္ အေျခအေနကို စပ္ဟပ္၍ စိစစ္စူးစမ္းဆင္ျခင္ျခင္းသည္ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး လိုအပ္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အဘိဓမၼာသဘာ၀အရ ပညိေျႏၵေစတသိတ္ႏွင့္ယွဥ္၍ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေစတသိတ္ရွင္သန္အား ျပင္းေစရန္ ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္း လူလိမၼာမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍ ပညာဗဟုသုတတုိ႔ကို ဆည္းပူးထားရပါမည္။ ထုိသုိ႔ပညာရွိၿပီး ပညာႏွင့္ စူးစမ္းဆင္ျခင္တက္ေသာ္ မိမိလိုအပ္ေသာ အက်ိဳးမ်ား ၿပီးစီးေစႏိုင္ပါသည္။


ဣေျႏၵေစာင့္စည္းျခင္း၊

သက္ရွိသတၱ၀ါတုိ႔တြင္ မ်က္စိ၊ နား၊ ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ၊ ကုိယ္၊ စိတ္ဟူေသာ ဣေျႏၵ(၆)ပါးရွိသည္။ ပစၥဳပၸန္ဘ၀ ေနာင္တမလြန္ ဘ၀သံသရာ အဆက္ဆက္ ဘ၀ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာမ်ားကို ရရွိခံစားၾကေသာသူတုိင္း ဣေျႏၵ(၆)ပါးကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ထိန္းကြပ္ေစာင့္စည္းတက္ရပါမည္။ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္အတြင္း အဆင္း၊ အသံ၊ အနံ႔၊ အရသာ၊ အေတြ႕အထိအာ႐ံုတုိ႔ကို တပ္မက္မႈနည္းႏိုင္သမွ် နည္းပါးရပါမည္။ တစ္ဘက္က ထုိအာ႐ံုမ်ားကို စြဲမက္လိုက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ထဲ မိမိလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚ၌ စူးစိုက္မႈအားနည္းသြားတက္၍ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးသြားတက္ပါသည္။


တရားသျဖင့္အသက္ေမြးျခင္း၊

မတရားသျဖင့္ အသက္ေမြးမႈတြင္ တစ္ခါတစ္ရံအက်ိဳးတရားကား ရလြယ္ေကာင္း၏။ သို႔ေသာ္ ၾကာရွည္မခံပါ။ ျမန္ျမန္ပ်က္စီးႏိုင္ပါသည္။ မတရားျပဳထားက စိုးရိမ္ပူပန္ရသည္။ မိမိျပဳေသာ မေကာင္းမႈကံက တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ မေကာင္းက်ိဳးျပန္ေပးမည္သာျဖစ္သည္။ မိမိကာယ၊ ဉာဏ လုပ္အားျဖင့္ ထုိက္သင့္ေသာအက်ိဳးအျမတ္ကိုသာ ယူရပါမည္။ အျပစ္ရွိ၍ အေကာင္းက်ိဳးကို ျဖစ္ေစေသာ အကုသိုလ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အႏိုင္အထက္ျပဳ၍ မတရားျပဳကာ စားသံုးျခင္း၊ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ႀကီးစားျခင္း၊ လုပ္အားစိုက္မထုတ္ဘဲ အေခ်ာင္ခိုေရသာလိုက္၍ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ အဓမၼရယူျခင္းသည္ မတရားေသာ အသက္ေမြးမႈမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခင္ေကာင္း၍
ယခုေကာင္းသည္။ ယခုေကာင္းမွေနာင္ေကာင္းမည္ဟု ဆုိသကဲ့သို႔ ယခုပစၥဳပၸန္လုပ္ရပ္မ်ားက အျပစ္ကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳးေပးႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ ေနာင္အခါအက်ိဳးေပးရာတြင္လည္း ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရႏိုင္ပါသည္။


မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၊

ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာဆည္းပူးေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈလုပ္ငန္းရပ္မ်ား စူးစမ္းရွာေဖြ မွတ္သားရေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာေနေသာ လုပ္သားမ်ားတုိ႔သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သင္ၿပီး၊ တက္ၿပီး၊ သိၿပီးေသာအခ်က္လက္မ်ား မေမ့မေလ်ာ့ေစရန္ သတိမူေနေစရန္ အေလ့အက်င့္ ျပဳဖန္မ်ားေနရပါမည္။ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ ထပ္ခါတလဲလဲ ေလ့က်င့္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ေလာကတြင္ မတက္ကၽြမ္းေသးေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ နားမလည္ေသးေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္ေလ့လာစရာ သိစရာပညာရပ္မ်ား မ်ားစြာရွိေနပါသည္။ ထုိအရာမ်ားကို တက္ကၽြမ္းနားလည္ႏုိင္သမွ် တက္ကၽြမ္းနားလည္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳမွတ္သားရမည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ မေနရပါ။ အၿမဲမေမ့မေလ်ာ့ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ သင္ယူေနရပါမည္။ ရွင္မဟာရ႒သာရဆံုးမစာ၌ မိမိသိရွိၿပီးေသာ ဗဟုသုတမ်ား မေမ့မေပ်ာက္ေစရန္-

သုေဏယ်- ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ၾကားနာရမည္။

စိေႏၲယ်- ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ ၾကံစည္ရမည္။

ပုေစၧယ်- မွန္၊ မမွန္ပညာရွိမ်ားထံ ခ်ဥ္းကပ္စံုစမ္းရမည္။

ဘာေသယ်- တက္ကၽြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးရမည္။

၀ိစာေရယ်- ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာ စီစစ္တက္ရမည္။

လိေခယ်- ေရးသားမွတ္သားရန္လိုက ေရးသားမွတ္သားရမည္။

သိကၡယ်- လက္ထပ္သင္ၾကားရန္လိုက သင္ၾကားရမည္။

ဓာေရယ်- အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ ေဆာင္ထားရမည္။

ဤသို႔လွ်င္ ဘုရားရွင္ေဟာၾကားခဲ့ေသာ ဂါထာေတာ္အရ ေဆာင္ရြက္က်င့္ၾကံလုပ္ကိုင္ရမည့္ အခ်က္(၇)ခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္စြာ လုပ္ကိုင္က်င့္ၾကံေသာ္ အလုပ္ဟူသမွ် မုခ်ေအာင္ျမင္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာၾကမည္သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ဘုရားေဟာ ထုိ(၇)ခ်က္ကို ေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီး ႀကိဳးစားအားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။မဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇ

တကၠသိုလ္ သွ်င္သီရိ

(ဓမၼစရိယ၊ ဘီေအ)


၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လထုတ္ ေထရ၀ါဒဓမၼစာေစာင္ မွ ေရးသားလိုက္ပါသည္။