စိတ္သည္ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ သိမ္ေမြ႕၏။ မိမိႏွစ္သက္ရာ အာ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳေလ႔ရွိ၏။ ပညာရွိသည္ မိမိ၏စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းရ၏။ အကယ္၍သာ... မိမိ၏စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ခဲ႔ေသာ္ ထိုစိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္၏။

(ဓမၼပဒ-သာသနာေတာ္၌ ၿငီးေငြ႕ေသာ ရဟန္တစ္ပါး ၀တၴဳ)
စိတ္သည္ ဆံုးမရန္ အလြန္ခက္၏။ အလြန္လွ်င္ျမန္၏။ ေရာက္ခ်င္ရာသို႔ ေရာက္တတ္၏။ ထိုစိတ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမႏိုင္လွ်င္ ေကာင္း၏။ ယဥ္ေက်းေသာ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္၏။

ဓမၼပဒ(မာတိကမာတာ၀တၴဳ)

ရျခင္းအေၾကာင္းတရား(၄) ပါး...

ပညာရွိထံ၊ ႐ိုက်ိဳးႏြံ၍၊ နည္းခံသင္မွ၊ ပညာရ၏။
ထၾကြလံု႔လ၊ ဥ႒ာနျဖင့္၊ လံု႔လရွိမွ၊ ဥစၥာရ၏။
မခြႏႈတ္လွ်ာ၊ မွန္ကန္စြာလွ်င္၊ သစၥာတည္မွ၊ ေက်ာ္ေစာရ၏။
ကိုယ္ကဥစၥာ၊ စြန္႔လႊတ္ကာလွ်င္၊ ေမတၱာေရွး၍၊ ေပးကမ္းတတ္မွ၊
ကုသိုလ္ရ၏။

(မဃေဒ၀လကၤာ)
ျဖစ္ၿပီီးအေဟာင္း ၊ တိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစား ၊ မၿငီးတြားႏွင့္။ ေနာင္ခါျဖစ္လတ္၊ အနာဂါတ္ကို ဇာတ္ေၾကာင္းေတြးေတာ ၊ စိတ္မေမာႏွင့္။ ျဖစ္ဆဲဧကန္ ၊ ပစၥဳပၸန္ကို ေ၀ဖန္ဥာဏ္႐ႈ၊ မွ်တမႈျဖင့္ ပူမႈကင္းစြာ ၊ ေနစမ္းပါေလာ႔။ သို႔ပါေလမွ ၊ သင့္ဘ၀၀ယ္ ဒုကၡကင္းစြာ ၊ ခ်မ္းသာလာလိမ္႔။

“ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ”
အေတြးအေခၚပညာရွိတဲ႔ပုဂၢိဳလ္ဟာ သူမ်ားမွားတာကို သင္ခန္းစာယူတတ္၏။ အေတြးအေခၚပညာနည္းတဲ႔ပုဂၢိဳလ္ကက် ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မွားမွ သင္ခန္းစာယူတတ္၏။ အေတြးအေခၚပညာမရွိတဲ႔ပုဂၢိဳလ္ကေတာ႔ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မွားတာေတာင္ သင္ခန္းစာမယူတတ္ေပ။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န