အတုလ် ပုဂၢိဳလ္အား ဘုရားရွင္က...

“မုိက္မဲသူေတြရဲ႕ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ကပဓာနမဟုတ္။
ပညာရွိတုိ႔ရဲ႕ခ်ီးမြမ္းျခင္းသာ ခ်ီမြမ္းျခင္းအမွန္။
ပညာရွိတုိ႔ရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းအမွန္။
လူမိုက္တုိ႔ရဲ႕အားက ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း” ဟု ဘုရားရွင္က ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

နႏၵာသိန္းဇံ ( မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းစာအုပ္မွ-)
ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္ ၾကငွန္းခံလည္း မတ္ေပါင္းရံလွ်က္ ေပ်ာ္စံရိပ္ၿငိမ္
မင္းစည္းစိမ္ကား သမုဒၵရာ ေရမ်က္ႏွာထက္ ခဏတက္သည့္
ေရပြက္ပမာ တစ္သက္လွ်ာတည္း။
( အနႏၲသူရိယ အမတ္)

ခႏၲီတာ၀န္

~ ဆဲဆုိတာ သူ႔အလုပ္ သည္းခံရမွာ ကိုယ့္တာ၀န္၊
~ ခ်စ္စရာေကာင္းတာ သူ႔အလုပ္ မခ်စ္မိေအာင္သည္းခံတာ ကိုယ့္တာ၀န္၊
~ မုန္းစရာေကာင္းတာ သူ႔အလုပ္ မမုန္းမိေအာင္သည္းခံတာ ကိုယ့္တာ၀န္၊
~ အာ႐ံုေတြေပၚတာ သူ႔အလုပ္ ကိေလသာေတြမျဖစ္ေအာင္သည္းခံတာ ကိုယ့္တာ၀န္။
အရွင္ဆႏၵာဓိက (စိတ္အားျဖည့္ဓမၼသံစဥ္မ်ား စာအုပ္မွ)