အတုလ် ပုဂၢိဳလ္အား ဘုရားရွင္က...

“မုိက္မဲသူေတြရဲ႕ ခ်ီးမြမ္းျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း ကပဓာနမဟုတ္။
ပညာရွိတုိ႔ရဲ႕ခ်ီးမြမ္းျခင္းသာ ခ်ီမြမ္းျခင္းအမွန္။
ပညာရွိတုိ႔ရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းသာ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းအမွန္။
လူမိုက္တုိ႔ရဲ႕အားက ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕ျခင္း” ဟု ဘုရားရွင္က ေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ၏။

နႏၵာသိန္းဇံ ( မိတ္ေဆြေကာင္းႏွင့္ ခရီးသြားျခင္းစာအုပ္မွ-)

No comments: