ျမတ္ဗုဒၶက ဂါမဏိအား ဤသို႕ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ႔ေလ၏-

“ဂါမဏိ- လြန္ေလၿပီးေသာအခါက သတၱ၀ါတို႕သည္ မကင္းေသာ ရာဂ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ရွိကုန္၏။ ယင္းတို႕ျဖင့္ေႏွာင္ဖြဲ႕ကုန္၏။ ကေခ်သည္ သည္ထိုသတၱ၀ါတို႕အလယ္သို႕ ၀င္၍ ထိုသတၱ၀ါတို႕အား လြန္စြာႏွစ္သက္ျခင္း၊ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ မိုက္မဲေတြေ၀ျခင္းငွာ တပ္ႏွစ္သက္ေစတတ္ေသာအာ႐ံု၊ မိုက္မဲေတြေ၀ေစတတ္ေသာ အာ႐ံုတို႕ကို အနီးသို႕ ေဆာင္၏။ ထိုကေခ်သည္
မိမိလည္းလြန္စြာေမ႔ေလ်ာ႔လ်က္သူတစ္ပါးတို႕ကိုလည္း လြန္စြာေမ႕ေလ်ာ႔ေစတတ္ေသာေၾကာင့္ ေသသည္မွေနာက္၌ ပဟာသ အမည္ ရွိေသာငရဲ ၌ျဖစ္ရ၏” ဟု ေဟာေတာ္မူ၏။

(သံယုတ္ပါဠိေတာ္)

အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတု...

(၁) အရက္ေသစာေသာက္စားရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၂) ညအခါ အခါမဲ႔လည္ပတ္သြားလာရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၃) ပြဲလမ္းသဘင္၊ ဗြီဒီယို၊ ႐ုပ္ရွင္္ ၾကည့္႐ႈရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၄) ေလာင္းကစားရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
ဤအဂၤါ (၄) ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတု၊ အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတု ဟု ေခၚသည္။

(သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ေတာ္)