အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတု...

(၁) အရက္ေသစာေသာက္စားရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၂) ညအခါ အခါမဲ႔လည္ပတ္သြားလာရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၃) ပြဲလမ္းသဘင္၊ ဗြီဒီယို၊ ႐ုပ္ရွင္္ ၾကည့္႐ႈရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
(၄) ေလာင္းကစားရာ၌ အေဖာ္ျပဳသူ။
ဤအဂၤါ (၄) ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုသူကို အပါယသဟာယ မိတ္ေဆြတု၊ အပါယ္ေဖာ္ မိတ္ေဆြတု ဟု ေခၚသည္။

(သိဂၤါေလာ၀ါဒသုတ္ေတာ္)

No comments: