ဥစၥာထဲမွာ အႏွစ္ရွာ ေတြ႕တာ ဒါန ပဲ။
ခႏၶာထဲမွာ အႏွစ္ရွာ ေတြ႕တာ သီလ ပဲ။
၀ိဥာဥ္ထဲမွာ အႏွစ္ရွာ ေတြ႕တာ ဘာ၀နာ ပဲ။

အရွင္ဇ၀န

ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း (၄) ပါး...

သူေတာ္သူျမတ္ ၊ ဆည္းကပ္မွန္စြာ ၊
သူျမတ္တရား ၊ နာၾကားေသခ်ာ ၊
သင့္ေအာင္စိတ္ထား ၊ တရားက်င့္ရာ ၊
ေသာတာစစ္ ျဖစ္ဖို႕ေၾကာင္းေလးျဖာ။