ဥစၥာထဲမွာ အႏွစ္ရွာ ေတြ႕တာ ဒါန ပဲ။
ခႏၶာထဲမွာ အႏွစ္ရွာ ေတြ႕တာ သီလ ပဲ။
၀ိဥာဥ္ထဲမွာ အႏွစ္ရွာ ေတြ႕တာ ဘာ၀နာ ပဲ။

အရွင္ဇ၀န

No comments: