သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္တို႔အား အႀကိမ္တစ္ရာ ေပါင္းေသာ္လည္း ဘာမွ ေက်းဇူးမမ်ားႏိုင္ေပ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
ခႏၶာ၏ အျဖစ္-အပ်က္ ကို မျမင္ဘဲ အႏွစ္တစ္ရာ ရွည္ေနရတာထက္ အျဖစ္-အပ်က္ ကို ျမင္ၿပီး တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္တာက ျမတ္၏။။ ျဖစ္-ပ်က္မပါ သက္တစ္ရာ ေနတာအလကား။
ျဖစ္-ပ်က္ကိုျမင္ တစ္ေန ႔ပင္ လြန္လွ်င္ ထို႕ထက္အက်ိဳးမ်ား။

တစ္ဘ၀သာသနာက်မ္းျပဳဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတ
ဆိုပိန္႕မညွာ၊ ေစ႔ေစ႔နာေလာ့၊ ဂဂၤါသဲမွ်၊ ပြင့္ကုန္ၾကသား၊ ဘုရားသာသနာ၊ ေခတ္အခါ၀ယ္၊ လူ႕ရြာနတ္၌၊ နင္ႀကံဳႀကိဳက္လည္း၊ အမိုက္မေခြၽ ၊ အလိုက္ေန၍၊ အေျခမႀကီး၊ အခ်ီးႏွီးလွ်င္၊ ယီးတီးေယာင္ေတာင္၊ ခုတိုင္ေအာင္တည့္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ မသိမိုက္သည္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ သိမိုက္ထက္ ပို၍ ကန္း၏။
တတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ မတတ္မိုက္သည္ မတတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ တတ္မိုက္ထက္ ပို၍ ကန္း၏။

(ဓမၼနီတိကထာ)
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္