သံသရာနယ္ခ်ဲ႕ ပပဥၥ တရားသံုးပါး

တဏွာ...


ငါ့ဥစၥာဟု၊ စြဲမႈျဖစ္အင္၊


ေလာဘနဲ႔လည္း၊ တပ္စြဲသူခင္၊


ေလာဘကင္းမွ၊ လြတ္ရပါယ္ခြင္၊


လူ႔ဘ၀ ရၾကေတာ္မည္ထင္။


မာန...


ငါသာအျမတ္၊ ငါတတ္သည္သာ၊


ဒါကလည္းပဲ၊ မာနစြဲပါ၊မာနစြဲျပဳတ္၊


အဟုတ္ခ်မ္းသာ၊ ပါယ္ေလး၀ လြတ္ရသံသရာ။


ဒိ႒ိ...


ငါ့သား ငါ့မယား၊ စီးပြားဥစၥာ၊


အတၱဒိ႒ိ၊ စြဲၿငိလို႔သာ၊


သကၠာယလည္း၊ သူပဲမည္တာ၊


အနတၱ၊ ရႈၾကဖန္ခါခါ၊


အတၱကင္း၊ လြတ္ရွင္းပါယ္ေလးရြာ၊


ေနာက္ဘ၀ ေရာက္ရထက္ဘံုသာ။


ဤသို႔ေကာင္းမႈ အေၾကာင္းျပဳ၊ ေပါင္းစုအမွ်ေ၀၊၀မ္းေျမာက္စြာျပဳ၊


ျမတ္ေကာင္းမႈသာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုေခၚႏိုင္ေစ။


နတ္ရြာသုဂတိ၊ နိဗၺာန္ထိ ရရွိၾကပါေစ။
(အရွင္ဇနက )