ပညာရွိတုိ႔၏ အက်င္႔ (၃)ပါး


၁ ။ သုစိႏၱ တစိႏိၱ

ေကာင္းေသာအၾကံအစည္ကုိ ၾကံစည္ၿခင္း ။

၂ ။ သုဘာသိတဘာသီ

ေကာင္းေသာစကားကုိသာ ေၿပာၿခင္း ။

၃ ။ သုကတ ကမၼကာရီ

အၿပစ္မရွိ ေကာင္းေသာအလုပ္ကုိသာ ၿပဳလုုပ္ေလ႔ရွိၿခင္း ။

မင္းကြန္းေဇတ၀န္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဆုံးမစကား

မင္းကြန္းေဇတ၀န္ ဆရာေတာ္ၾကီးက…….

အေဟာင္းကုိ မၿပန္လင္႔

အသစ္ကုိ မၾကံလင္႔

ၿဖစ္ေအာင္ မၿပဳလင္႔

ပ်က္ေအာင္ မၿပဳလင္႔

ၿဖစ္တုိင္း ပ်က္တုိင္းၿမင္ေအာင္ရွူ

ၿဖစ္ေအာင္ၿပဳက ေလာဘ

ပ်က္ေအာင္ၿပဳက ေဒါသ

ၿဖစ္တုိင္း ပ်က္တုိင္း မသိက ေမာဟ ဟုဆုံးမခဲ႔၏ ။