ပညာရွိတုိ႔၏ အက်င္႔ (၃)ပါး


၁ ။ သုစိႏၱ တစိႏိၱ

ေကာင္းေသာအၾကံအစည္ကုိ ၾကံစည္ၿခင္း ။

၂ ။ သုဘာသိတဘာသီ

ေကာင္းေသာစကားကုိသာ ေၿပာၿခင္း ။

၃ ။ သုကတ ကမၼကာရီ

အၿပစ္မရွိ ေကာင္းေသာအလုပ္ကုိသာ ၿပဳလုုပ္ေလ႔ရွိၿခင္း ။

No comments: