ဓမၼဒါနဟာ အမတဒါနပါ။ တရားအလွဴဟာ မေသျခင္းအလွဴပါ။ သူတစ္ပါးကို တရားေပးလွဴရင္... သူတစ္ပါးကိုမေသျခင္း ေပးလွဴရာ ေရာက္ပါတယ္။ မေသ ဓာတ္ေပးအပ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ မေသေအာင္ လုပ္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးကိုမေသေအာင္ လုပ္ေပးရတဲ႔ အလုပ္ေလာက္ ေကာင္းတဲ႔အလုပ္မ်ိဳး ေလာကမွာ
ရွိႏိုင္ပါဦးမလား။


ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက
ဟုတ္ေသာအႀကံ၊ မွန္ေသာအက်င့္၊ သင့္ေသာအယူ၊ ျဖဴေသာႏွလံုး၊ သူေတာ္ထံုးကို၊ စြဲသံုးေသာေထြ မွန္လွေစ။


ဆရာေတာ္ အရွင္မဟာရ႒သာရ