မိုက္တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ဘဲခံရတာ။
ေကာင္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ဘဲစံရတာ။


ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ

သရဏဂံုမပ်က္ေအာင္ေဆာက္တည္သူ ရရွိေသာအက်ိဳး(၈)ပါး...

ေဒသပူစာ၊ ပညာထက္ညား၊ နတ္မ်ားေစာင့္လာ၊
ဥစၥာေပါၾကြယ္၊ ႏုနယ္လွပ၊ လူကခ်စ္ခင္၊ မိတ္လွ်င္ျမဲတံု ၊
ဂုဏ္သတင္းတက္ ၊ ဤရွစ္ခ်က္ ၊ မပ်က္သရဂံု အက်ိဳးတည္း။
(အပါဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္)