ငါေတြ႕လို ျမင္လိုေသာ အရာ

၁) ရတနာသံုးပါးတို႔၏ အရိပ္သည္ ....

သင္တို႔၏ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး၀ယ္ ထာ၀ရေအးၿငိမ္းလ်က္တည္ၾက႔ပါေစ။

၂) ရတနာသံုးပါးအား ........

အားကိုသေလာက္ အားကိုးရာလည္းေရာက္ၾကပါေစ။

၃) ကုသိုလ္ကမၼပထတရားမ်ား .......

ၾကိဳးစားသေလာက္အက်ိဳးမ်ားၾကပါေစ။

၄) မိမိတို႕ေစတနာအလိုက္ထိုက္သင့္ေသာ အက်ိဳးထူးတရားမ်ား မ်က္ေမွာက္ေခတ္၌ပင္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းခံစားႏိုင္ ၾကပါေစ ။


(က) ဤသို႔ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားမ်ား ၾကိဳးစားၿမဲၾကိဳစားေနၾကသလို ေလာကီ ေလာကုတၱရာႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳးတရားလည္း တိုးပြားၿမဲတိုးပြားၾကပါေစ။

(ခ) ဤသို႔ေလာကီ ေလာကုတၱရာတရားမ်ား တိုးပြားၿမဲတိုးပြားေနၾကသလို ကုသိုလ္ကမၼပထတရားမ်ားကိုလည္း ၾကိဳးစားၿမဲၾကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ။

(ဂ) ငါျဖည့္က်င့္ခဲ့ေသာ ပါရမီကုသိုုလ္ကံ၏ တန္ခိုးေတေဇာ္ေမတၱာေတာ္အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္
အားလံုးခ်မ္းသာျခင္းအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကၿပီး ဆင္းရဲျခင္းအေပါင္းမွလြန္ေျမာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။(မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဓမၼနီတိကထာမွ... )