“ေျဖၾကားျခင္း”

သ ဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ နဲ႔ သုညတနိဗၺာန္ ဆုိတာက လူပုဂၢိဳလ္ေတြ က်င့္ၾကံျပီး
ေရာက္ရွိႏုိင္တဲ့ နိဗၺာန္ ေခၚတာလား... ျပီးေတာ့ ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာန္ အေၾကာင္းေလးကို ရွင္းျပ
ေပးပါေနာ့္.. ဘုရား၊ ရဟႏၱာတုိ႔ အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္ ခံစားအပ္ေသာ နိဗၺာန္ တဲ့ အဲဒါကိုသိပ္နားမလည္ပါ။ အသက္ရွိစဥ္ခံစားအပ္တယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္လုိမ်ိဳးကို ေျပာတာလဲဆုိ တာနားမလည္ပါဘူး။သ ဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ နဲ႔ သုညတနိဗၺာန္ကို လူေတြက်င့္ၾကံၿပီး ေရာက္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ က်င့္ဖုိ႔ နည္းလမ္းအတြက္ေတာ့ ဆရာေကာင္း အေရးႀကီးတာေပါ႔။ ကိုယ္တုိင္းလည္း တကယ္ကို နိဗၺာန္လိုခ်င္စိတ္ ရွိရမယ္။ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာန္ ဆုိတာက ဘုရားရွင္ နဲ႔ ရဟႏၲားတာေတြ ဖလသမာပတ္ ၀င္းစားတဲ့ အခါမွာ စိတ္ထဲမွာ မၾကာမၾကာ ထင္ေပၚေနတဲ့ နိဗၺာန္ကုိ ေခၚပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ ဘ၀မွာပဲ အားရံုျပဳ ရေသာေၾကာင့္ “ဒိ႒ဓမၼနိဗၺာန္” လို႔ေခၚပါတယ္။ ၀ိပါတ္စိတ္ (အက်ိဳးစိတ္) မ်ား နဲ႔ ကမၼဇရုပ္ (ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ရုပ္) မ်ား ကို “ဥပါဒိ” လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီ ဥပါဒိ ရွိေနစဥ္မွာပဲ အားရံုျပဳရတာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ “သ ဥပါဒိေသသ” နိဗၺာန္လို႔ ေခၚဆုိျခင္းပါ။

ဒါေတြက က်ေနာ္ သိသေလာက္ အက်ဥ္းေလး ရွင္းျပလိုက္ရတာပါ။ ၀ိပတ္စိတ္နဲ႔ ကမၼဇရုပ္ အေၾကာင္းေတြက်ေတာ့ အဘိမၼာသင္ဖူးရင္ ပိုရွင္းမယ္ထင္တယ္။ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ ေရးတဲ့ ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၄၅ မွာ အဲဒီအေၾကာင္း ေရးထားပါတယ္။
နိဗၺာန္ အေၾကာင္းပတ္သတ္လို႔ လယ္တီနိဗၺာန္က်မ္းမွာေတာ့ စံုေအာင္ေရးထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ေအာင္ကလင့္က တဆင့္သြားႏိုင္ပါတယ္။

http://dhammadownload.com/First-LeDiSayaDaw-eBook-Myanmar.htm

အစ္မမက္မက္.. လျပည့္ေန႔မွာ အလုပ္နဲနဲမ်ားေနလို႔ ခ်က္ခ်င္း မေျဖေပးႏိုင္ခဲ့တာပါ။ မရွင္းေသးတာရွိလည္း ထပ္ေမးပါ။ က်ေနာ္ သိသေလာက္ေတာ့ ေျဖပါမယ္။


“စိတ္ခ်မ္းသာပါေစ…”