သူ ျမတ္တို႕ထံ၊ နာခံတရား၊ ေလွ်ာက္ထားေမးျခင္း၊ မျပဳပ်င္းက၊ ညံ့ဖ်င္းပညာ၊ ထံုထိုင္းစြာ၏၊ ၾကားနာဓမၼ၊ သုတေဖြစစ္၊ က်ိဳးျပစ္အေရး၊ ေလွ်ာက္ေမးတတ္စြာ၊ သူတကာမူ၊ ပညာၾကြယ္နက္၊ ဉာဏ္ထက္ျမတ္၏။


(မဃေဒ၀လကၤာ)
အၾကင္လူ ႔ရြာ၊ လူတကာတို႕၊ပညာသတိ၊ ကင္းကြာဘိလ်က္၊ မိမိတဏွာ၊ အ၀ိဇၨာမ်ိဳး၊ ေန ႔တိုင္းတိုး၍၊ အ႐ိုးသာရင့္၊ ဥာဏ္မပြင့္ဘူး။

(မဃေဒ၀လကၤာ)

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေသာ အသက္ရွည္ေၾကာင္းတရား (၅) ပါး...

(၁) မိမိႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေဆး၀ါးဓာတ္စာ၊ အစားအေသာက္၊ အေနအထိုင္တို႕ႏွင့္သာ ျပဳမူေနထိုင္ စားေသာက္ျခင္း။ (၂) အတိုင္းအရွည္သိၿပီး ခ်င့္ခ်ိန္စားေသာက္တတ္ျခင္း။
(၃) ေၾကလြယ္ က်က္လြယ္ေသာ အစားအေသာက္ကိုသာ စားေသာက္ျခင္း။
(၄) ငါးပါးသီလၿမ ဲျခင္း။
(၅) ကလ်ာဏမိတၱ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရွိျခင္း။

သူယုတ္မာႏွင့္သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္ေကာင္းမွန္ ေကာင္းမႈကံ ျပဳရန္လြယ္ေပသည္။
သူေတာ္ေကာင္းမွန္ မေကာင္းကံ ျပဳရန္ခက္ေပသည္။
သူယုတ္မာမွန္ မေကာင္းကံ ျပဳရန္လြယ္ေပသည္။
သူယုတ္မာမွန္ ေကာင္းမႈကံ ျပဳရန္ခက္ေပသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး