အၾကင္လူ ႔ရြာ၊ လူတကာတို႕၊ပညာသတိ၊ ကင္းကြာဘိလ်က္၊ မိမိတဏွာ၊ အ၀ိဇၨာမ်ိဳး၊ ေန ႔တိုင္းတိုး၍၊ အ႐ိုးသာရင့္၊ ဥာဏ္မပြင့္ဘူး။

(မဃေဒ၀လကၤာ)

No comments: