ေဂါတမ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္း၊

ေဂါတမ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ဤဘဒၵကမာၻမွ ျပန္၍ ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမာၻတစ္သိန္းထက္၌ သုေမဓာရေသ့ ျဖစ္ခဲ့ရေလသည္။
သုေမဓာရေသ့သည္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရား ေျခေတာ္ရင္း၌ ကိုယ္ေတာ္တစ္ဦးတည္း နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရႏုိင္ေသာ္လည္း ၾသဃေလးျဖာသံသရာ၌ နစ္မြန္းေပ်ာ္ပါးကုန္ေသာ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါ အေပါင္းတုိ႔ကုိ သနားၾကင္နာေတာ္မူလွသျဖင့္ ယူေတာ္မမူခဲ့ေပ။
ပါရမီ(၃)မ်ိဳး၊
သုေမဓာရေသ့ဘ၀မွ ေ၀ႆႏၲရာမင္း ဘ၀တုိင္ေအာင္ မေရမတြက္ႏုိင္ မ်ားစြာေသာ ဘ၀တုိ႔၌…
၁။ ေရႊ၊ ေငြ၊ ျမင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လွဴျခင္း၊ (ဒါနပါရမီ)၊
၂။ ေျခ၊ လက္၊ နား ႏွာေခါင္း အစရွိသည္တုိ႔ကုိ လွဴျခင္း၊ (ဒါနဥပပါရမီ)၊
၃။ ကိုယ့္အသက္ကို လွဴျခင္း၊ (ဒါနပရမတၳပါရမီ)၊
အစရွိေသာ ပါရမီသံုးဆယ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။


စြန္႔ျခင္းႀကီး(၅)ပါး၊
ထို႔အျပင္ အလြန္စြန္႔ႏုိင္ခဲစြာေသာ…
၁။ ပေဒသရာဇ္ ဧကရာဇ္ စၾကမင္းတုိ႔၏ စည္းစိမ္ဥစၥာ ရတနာတုိ႔ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဓနပရိစၥာဂ)၊
၂။ သားသမီးတုိ႔ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ပုတၱပရိစၥာဂ)၊
၃။ မယားကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဘရိယပရိစၥာဂ)၊
၄။ ေျခ၊ လက္၊ နား၊ ႏွာေခါင္း အစရွိသည့္ အဂၤါႀကီးငယ္ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (အဂၤပရိစၥာဂ)၊
၅။ ကုိယ့္အသက္ကုိ စြန္႔ျခင္း၊ (ဇီ၀ိတ ပရိစၥာဂ)၊
ဟု ဆုိအပ္ေသာ စြန္႔ျခင္းႀကီး ငါးပါးကုိ ျဖည့္စြန္႔ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
စရိယ(၃)ပါး၊
၁။ ေလာကတၳစရိယ =ေလာကလူသား သတၱ၀ါမ်ားအတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
၂။ ဉာကတၳစရိယ =ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
၃။ ဗုဒၶတၳစရိယ =သဗၺညဳတဉာဏ္ေတာ္အတြက္ က်င့္ေတာ္မူျခင္း။
ဟူေသာ စရိယသံုးပါးကုိလည္း က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ဤသို႔ ဘ၀မ်ားစြာ သံသရာ ကာလပတ္လံုး ပါရမီေတာ္တုိ႔ကုိ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘုရား အေလာင္းေတာ္သည္ တုသိတာနတ္ျပည္၌ ေသတေကတုမည္ေသာ နတ္သားျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ နတ္သား ျဖစ္စဥ္ စၾက၀ဠာ တုိက္တစ္ေသာင္းမွ နတ္ျဗဟၼာအေပါင္းတုိ႔က “ဘုရားျဖစ္ခ်ိန္တန္ပါၿပီ၊ လူ႔ျပည္သုိ႔ဆင္း၍ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါ” ဟု ဘုရားအေလာင္းေတာ္ကုိ ေတာင္းပန္ေတာ္မူေလသည္။
ၾကည့္ျခင္းႀကီး(၅)ပါး၊
သုိ႔ျဖစ္၍ ဘုရားအေလာင္းေတာ္ ေသတေကတု နတ္သားသည္…
၁။ ကာလ = ဘုရားျဖစ္ရာ အခ်ိန္ကာလ၊
၂။ ဒီပ = ဘုရားျဖစ္ရာ ကၽြန္းအရပ္၊
၃။ ေဒသ = ဘုရားျဖစ္ရာ အရပ္ေဒသ၊
၄။ ကုသလ = ဘုရားျဖစ္ရာ အမ်ိဳးအႏြယ္၊
၅။ မာတုအာယုပရိေစၧဒ = ဘုရားအေလာင္းေတာ္၏ မယ္ေတာ္ျဖစ္မည့္သူ၏ သက္တမ္းအပုိင္းအျခား၊
ဟူေသာ ၾကည့္ျခင္းႀကီး ငါးပါးတုိ႔ကုိ ၾကည့္႐ႈ႕ေတာ္မူေလသည္။
ယင္းသုိ႔ ၾကည့္႐ႈ႕ေတာ္မူၿပီး နတ္အျဖစ္မွ စုေတကာ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၇)ခု၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔၌ ကပိလ၀တ္ျပည့္ရွင္ ဘုရင္သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး၏ ေတာင္ညာေဒ၀ီမိဖုရားႀကီး မယ္ေတာ္မာယာေဒ၀ီ ၀မ္း၌ ပဋိသေႏၶ တည္ေနေလသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ မဟာသကၠရာဇ္ (၆၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္ ေသာၾကာေန႔၀ယ္ ေဒ၀ဒဟျပည္ ႏွင့္ ကပိလ၀တ္ျပည္၏ အၾကားရွိ လုမၺိနီသာေမာ အင္ၾကင္းေတာ၌ မယ္ေတာ္မာယာ၀မ္းမွ မီးရွဴးသန္႔စင္ ဖြားျမင္ ေတာ္မူေလသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ (၁၆)ႏွစ္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ယေသာ္ဓရာမင္းသမီးႏွင့္ ထိမ္းျမား လက္ထပ္၍ မင္းစည္းစိမ္ကုိ ခံစားေလသည္။
၂၉ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္ေသာအခါ (သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း)ဟူေသာ နိမတ္ႀကီးေလးပါးကုိ ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ေတာထြက္၍ ရဟန္းျပဳေလသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ အလြန္ျပဳႏုိင္ခဲေသာ ဒုကၠရစရိယာအက်င့္ကုိ ရဟန္းအျဖစ္ႏွင့္ (၆)ႏွစ္ပတ္လံုး က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ သုဇာတာမည္ေသာ သူေဌးသမီးလွဴဒါန္းအပ္ေသာ ႏို႔ဃနာ ဆြမ္းကုိ အဇပါလေညာင္ပင္ရင္း၌ အလွဴခံဘုဥ္းေပးၿပီး မဟာေဗာဓိပင္သုိ႔ ၾကြသြားေတာ္မူေလသည္။
ေသာတၳိယငစင္ ျမက္ထမ္းသမား (ျမက္ထမ္းလုလင္)သည္ မဟာေဗာဓိပင္သို႔ ၾကြလာေသာ ဘုရားအ ေလာင္းေတာ္အား ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကို လွဴဒါန္းေလသည္။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ေသာတၳိယငစင္ လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ျမက္ရွစ္ဆုပ္ကုိ ႀကဲျဖန္႔လိုက္ေသာ အခါ ထိုခဏ၀ယ္ ျမက္ရွစ္ဆုပ္သည္ မဟာေဗာဓိပင္ရင္း၌ အပရာဇိတပလႅင္ ျဖစ္လာေလသည္။ (ထုိျမက္တုိ႔ သည္ ျမက္အသြင္သ႑န္ျဖင့္ မတည္ၾကကုန္)။
ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ထုိပလႅင္ထက္၌ ထက္၀ယ္ဖြဲ႔ေခြေနေတာ္မူစဥ္ ေနမ၀င္မီ ေဒ၀ပုတၱမာရ္ (မာရ္နတ္ရန္)ကို ေအာင္ျမင္ေတာ္မူ၍ ညဥ့္ႈဦးယံ၌ ေရွးက ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ ေအာက္ေမ့သိတတ္ ေသာ ပုေဗၺနိ၀ါသာႏုႆတိဉာဏ္ကို ရေတာ္မူေလသည္။ သန္းေခါင္ယံ၌ နတ္တုိ႔၏ မ်က္စိႏွင့္တူေသာ ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္ စုေတခါနီးေသာ သတၱ၀ါစသည္တုိ႔ကုိ ျမင္တတ္ေသာ ဒိဗၺစကၡဳဉာဏ္ကုိ ရေတာ္မူေလသည္။ မုိးေသာက္ယံ၌ အာသေ၀ါတရားေလးပါး တုိ႔၏ ကုန္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္ေသာ (အာသ၀ကၡယဉာဏ္)ကုိ ရေတာ္မူ၍ အသက္(၃၅)ႏွစ္ အရြယ္၊ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၀၃)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ မုိးေသာက္ယံ၀ယ္ ေလာကသံုး ပါးတြင္ အတုမရွိေသာ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။
သံုးလူ႔သခင္ သဗၺညဳတဘုရားရွင္သည္ (၄၅)၀ါ ကာလပတ္လံုး ေ၀ေနယ်တုိ႔အား ဓမၼစၾကာစသည့္ တရားဓမၼတုိ႔ကုိ ေဟာျပေတာ္မူကာ နတ္ျဗဟၼာသတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေလသည္။
(၄၅)၀ါ ကာလပတ္လံုး သတၱ၀ါတုိ႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ့ေသာ သဗၺညဳတ ဘုရားရွင္သည္ သက္ေတာ္(၈၀) အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ မဟာသကၠရာဇ္ (၁၄၈)ခု၊ ကဆုန္လျပည့္၊ အဂၤါေန႔၀ယ္ ကုသိနာ႐ံုျပည္ မလႅာမင္းတုိ႔၏ ဥယ်ာဥ္၌ ပရိနိဗၺာန္ စံေတာ္မူေလသည္။
အရွင္သုႏၵ (ဘီေအ)

ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈ သင္တန္း၊ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ဒုတိယဆင့္ စာအုပ္မွ ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားပါသည္။
ကဆုန္လျပည့္ (ဗုဒၶေန႔)မွာ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ေတြကုိ တတ္စြမ္းသည့္ေနရာမွ ေက်ဇူးဆပ္သည့္ အေနျဖင့္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ဗုဒၶ၀င္အက်ဥ္းကုိ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တုိင္း သိရွိထားသင့္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဗုဒၶေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္မ်ားအတုိင္း က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏုိင္သည့္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါေစ။