သူေတာ္ေကာင္းမွန္၊ ေကာင္းမႈ႔ကံ ျပဳရန္လြယ္ ေပသည္။

သူေတာ္ေကာင္းမွန္၊ မေကာင္းမႈ႔ကံ ျပဳရန္ခက္္ ေပသည္။

သူယုတ္မာမွန္၊ ေကာင္းမႈ႔ကံ ျပဳရန္ခက္ ေပသည္။

သူယုတ္မာမွန္၊ မေကာင္းမႈ႔ကံ ျပဳရန္လြယ္ ေပသည္။
( ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး )