စကားေျပာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမတ္ဗုဒၶက အဂၤုတၳိဳရ္ ပါဠိေတာ္၌ ဤသို႕ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။


(က) ကာလ= ေျပာသင့္ေသာအခါမွ ေျပာရ၏၊ အခ်ိန္မတန္လွ်င္ မေျပာဆိုရာ။


(ခ) သစၥာ= အမွန္ကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏။


(ဂ) သဏု= ႏူးညံ့ခ်ိဳသာစြာ ေျပာဆိုရာ၏၊ ခက္ထန္ရင့္သီးစြာ မေျပာဆိုရာ။


(ဃ) အတၱသံဟိတ= အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္မည့္စကားကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏။


(င) ေမတၱာစိတၱ= ေမတၱာေရွ႕ထား ေျပာဆိုရာ၏၊ ေဒါသေမာင္းတင္း၍ မေျပာဆိုရာ။


ျမတ္ဗုဒၶကေကာသလမင္းၾကီးအားဤသို႕ေဟာ္ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
၁)အိပ္ယာမွခဏခဏႏိုးေနသူအတြက္ ည သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။
၂)ခရီးပန္းလာေသာသူတို႕အတြက္ ခရီး သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။
၃)သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိၾကေသာသူတို႕ အတြက္ သံသရာခရီး သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။