မွတ္သားဖြယ္ေဆာင္ပုဒ္

လက္ရွိခႏၶာ၊ မတြယ္တာႏွင့္၊ ေနာင္လာဘ၀၊ မေတာင့္တဘဲ၊ ေၾကာင့္ၾကစြဲျဖင့္၊ အၿမဲမျပတ္၊ ၀ိပႆနာ ၊ ေလ႔လာႀကိမ္ဖန္၊ အာစိဏၰကံ၊ ျဖစ္ေၾကာင္းမွန္မူ၊ ထိုသည့္သူကား၊ အယူမလြဲ၊ ကတိၿမဲ၏။ မီးေလာင္စြဲမွ၊ ေရကိုတေသာ္၊ မရျဖစ္အင္၊ ပံုႏိႈင္းယွဥ္၍၊ မဂၢင္သေႏၶ၊ တည္ၿမဲေနေအာင္၊ မေသခင္က၊ ျပင္ဆင္ေတာက္ေလွ်ာက္၊ ေမ႔မေပ်ာက္ႏွင့္၊ ေခြၽးေပါက္ယိုစီး၊ ေသခါနီး၀ယ္၊ အၿပီးမုခ်၊ မဂၢင္ရလိမ္႔၊ ကိစၥမေလ်ာ္ ၊ အေၾကာင္းေပၚ၍၊ မေတာ္တဆ၊ မဂ္မရဦး၊ ဘ၀အမြန္၊ တမလြန္တြင္၊ ထူးခြၽန္အံ႔ေလာက္၊ နတ္ျပည္ေရာက္၍၊ မေဖာက္မျပန္၊ ေသာတာပန္စစ္၊ ဧကန္ျဖစ္မည္၊ မလစ္ ၀ိပႆနာ
အက်ိဳးေပးတည္း။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

တရား႐ႈမွတ္သူမ်ားအတြက္...

ဥဒယဗၺယဥာဏ္(ျဖစ္ပ်က္ျမင္တယ္) ဆိုတာ ဒီေနရာျဖစ္ၿပီး ဒီေနရာပ်က္သြားသလိုကိုးလို႔ ဥာဏ္ေရာက္တာကို ဆိုတာပါ။ အ႐ႈခံႏွင့္႐ႈဥာဏ္ ၿပိဳင္မျဖစ္ႏိုင္တဲ႔အတြက္ တကယ္ျမင္လိုက္ တာကေတာ႔ မရွိတာ သိတာပါပဲ။ ခႏၶာကိုယ္ ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ ဘာမွ မေတြ႕ေစနဲ႕။ ပထမေတာ႔ ေတြ႕ခ်င္ေတြ႕မွာ ေပါ့ ေလ။ ေနာက္ေတာ႔ ဘာေပၚေပၚ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားတာေလးသာ ဥာဏ္ထဲမွာ ေတြ႕ပါေစ။ ေတြ႕လို႕ရွိရင္ ဒီဥာဏ္ရင့္ေအာင္သာလုပ္ေတာ႔။ ၾကပ္ၾကပ္႐ႈေပး။ ဘာမွ ေနာက္ျပန္ၾကည့္မေနနဲ႔။ အၿပီးလုပ္ေတာ႔မယ္ဆို တာသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ မေပါက္ မရွိပါဘူး။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦး၀ိမလ(၁၈၉၉-၁၉၆၂)