“သံဃာ့ဂုဏ္ရည္ -၂” အပိုင္း (၁)

သံဃာ့ဂုဏ္ရည္ အပုိင္း(၂) တရားေတာ္ကို ဆက္လက္နာယူၾကပါ။ နာတဲ့ အတုိင္းလဲ သိၾကပါေစ။ သိတဲ့ အတိုင္းလဲ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ။

“သံဃာ့ဂုဏ္ရည္ -၂” အပိုင္း (၂)