ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ဳိး ေ၀ဖန္ခ်က္

၁။ သူ႕ကုိသတ္ျဖတ္၊ သက္တုိတတ္၊ မသတ္အသက္႐ွည္။
၂။ ညႇဥ္းဆဲသူကား၊ အနာမ်ား၊ သနားက်န္းမာသည္။
၃။ ေဒါသမီးလွ်ံ၊ အက်ည္းတန္၊ သည္းခံ လွပသည္။
၄။ မနာလုိမွာ၊ ေျခြရံကြာ၊ ၾကည္သာ ေျခြရံစည္။
၅။ မေပးလႉက၊ မြဲျပာက်၊ လႉမွ ေပါၾကြယ္သည္။
၆။ မ႐ုိမေသ၊ မ်ဳိးယုတ္ေခ်၊ ႐ုိေသမ်ဳိးျမတ္သည္။
၇။ မေမးမျမန္း၊ ဥာဏ္ျမင္ကန္း၊ စုံစမ္းဥာဏ္ႀကီးသည္။
၈။ ဆုိးတာျပဳက၊ ဆုိးတာရ၊ ေကာင္းမွေကာင္းစားသည္။
၉။ ဆုိးေကာင္းႏွစ္တန္၊ ကံစည္မံ၊ ခံ စံၾကရသည္။