ေအာင္ျမင္ေၾကာင္းတရား(၄) ပါး

၁။ ေဒါသထြက္တဲ့ သူကို ေမတၱာပြား၊

၂။ ႏႈတ္ၾကမ္းတဲ့ သူကို ယဥ္ေက်းစြာေျပာ၊

၃။ ႏွေျမာတဲ့ သူကို နာနာေပး၊

၄။ လိမ္တက္တဲ့ သူကို မွန္မွန္ကန္ကန္ဆက္ဆံ၊


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး
( “ဥတၱရာ၀တၳဳ” တရားေတာ္မွ… )

ဓမၼသာ၀န (တရားနာရေသာ) အက်ိဳး(၅)ပါး

၁။ မၾကားဘူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုၾကားရျခင္း၊

၂။ ၾကားဘူးေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထပ္၍ရွင္းလင္းစြာ နားလည္ရျခင္၊

၃။ ယံုးမွားသံသယျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ား၌ ယံုးမွားကင္းရျခင္း၊

၄။ အယူမွန္သမၼာဒိ႒ိကိုရျခင္း၊

၅။ သဒၶါပညာတိုးပြား၍ စိတ္ၾကည္လင္ျခင္း။
“သစ္ဆန္းၾကားနာ၊ စင္ၾကယ္စြာသား၊ ယံုမွားပယ္တက္၊ ေျဖာင့္မတ္ယူျမင္၊
စိတ္ၾကင္လင္ရိုး၊ ဤငါးမ်ိဳးသည္ တရားနာရာ အက်ိဳးတည္း။”
ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ အရွင္ေကာသလႅ