ဓါးေဟာင္းေပး “ေသြးၿပီးမွကို္င္”

အတိတ္က ဒါနရိကၡာပါမလာသူ ...
လက္ရွိဘ၀ ကာမစည္းစိမ္ခံစားရာ၌ ဘ၀ေပးႏံုခ်ာမည္ မုခ်တည္း။


အတိတ္က သီလရိကၡာပါမလာသူ ...
လက္ရွိဘ၀ က်န္းမာေရးႏံုခ်ာမည္ ဧကန္တည္း။


အတိတ္က ဘာ၀နာရိကၡာ ပါမလာသူ ...
လက္ရွိဘ၀၌ ပညာေရးႏံုခ်ာမည္မွာ လက္ေတြ႔တည္း။


ထိုသံုးဦးတို႔ .....
ကန္နိမ့္ကို ၿမွင့္တင္ေပးမွသာ ေရတင္မ်ား ေရအားေကာင္းသံုးရဘိသကဲ့သို႔ လည္းေကာင္း၊ ကန္ေပါက္ကိုဖာ ေထးေပးမွသာ ထားရာေရ အေနက် ၾကာမ်ိဴးစံု ခဘိသကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ေရက်ေကာင္းရာ ကန္ဆည္ ေပးထားမွသာ စီးသမွ် ၀င္ကန္ပီျပင္ဘိသို႔လည္းေကာင္း၊ ယခုဘ၀မွာတြင္ ဒါနမႈ၊ သီလမႈ၊ ဘာ၀နာမႈ တို႔ ကိုျပဳစုဖို႔လိုအပ္ေလသည္။ ေစတနာေရွ႕တိုးေကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းအက်ိဳးေပး မ်ားမေနသာၿပီတကား။


မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၾသ၀ါဒ