ေလာကဒဏ္ရာ၊ ကိုယ့္သာနာ၊ စိတ္မွာ မနာႏွင့္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက