ရဟန္းမစားရေသာ ဆြမ္းတနပ္၊

ယခုတင္ျပထားတဲ့ ဇာတ္လမ္းကုိ ေသခ်ာၾကည့္႐ႈ႕ၿပီး ဓမၼအႏွစ္သာရကုိ နာယူမွတ္သားၾကေစလိုပါတယ္။
“ဒကာႀကီးမွာလည္း အျပစ္မရွိပါဘူး၊ ရဟန္းမွာလည္း အျပစ္မရွိပါဘူး။ ဘ၀ ဘ၀ သံသရာက အကုသိုလ္ ကံရဲ႕ အက်ိဳးေပးသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရဟန္းသီးခံပါတယ္”
“ဒကာမႀကီး… ရဟန္းတုိ႔မည္သည္ မိမိအသက္ကုိငဲ့၍ တပါးေသာသတၱ၀ါ၏ အသက္အႏၲရာယ္ကုိ မျဖစ္ေစရပါ။ ဇာမဏီသားေကာင္းသည္ မိမိ၏အၿမီးတပင္ အတြက္ အသက္ကုိ စြန္႔ၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတူ ရဟန္းျမတ္တုိ႔ သည္လည္း မိမိတုိ႔၏ သီလအတြက္ အသက္ကုိ စြန္႔ၿမဲျဖစ္ပါတယ္။ သံဃာရတနာရဲ႕ အျမဳေတဟာ သီလ ၀ိသုဒၶိ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”
ဇာတ္လမ္းမွ-