ဗုဒၶအလိုက်ဒါနျပဳနည္း....

၁။ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အေပၚ၌ သဒၶါတရားျပည့္၀စြာလွဴျခင္း၊


။အလွဴခံပုဂၢိဳလ္္အားရိုရိုေသေသလွဴျခင္း၊


၃။အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏လိုအပ္မႈကိုလွဴျခင္း၊


၄။လွဴၿပီး၀တၳဳကို မႏွေမွ်ာျခင္း၊


၅။မိမိအလွဴေၾကာင့္အျခားသူတို႕အားမထိခိုက္ျခင္း။“သဒၶါၾကည္ညိဳ၊ ရိုေသလွစြာ၊ အခါကိုသိ၊ မစြန္းၿငိပဲ၊ မထိမပ ဤငါး၀၊မွတ္သား သပၸဴရိသ ျမတ္ဒါန”


ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န

ကာလဒါန ( ၅ ) ပါး

၁။ အာဂႏၱဳက ဒါန ... ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၂။ ဂမိက ဒါန ... ခရီးသြားျဖစ္ေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၃။ ဂိလာန ဒါန ... နာဖ်ားေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၄။ ဒုဗၻိကၡဒါန ... ငတ္မြတ္ရွားပါးေသာ ကာလ၌ လွဴဒါန္းျခင္း၊


၅။ န၀သႆ န၀ဖလ ဒါန ... ေကာက္ဦး ၊ သစ္သီးဦးတို႕ကို လွဴဒါန္းျခင္း။ဆရာႀကီးဦးသုခမွတ္စုမွ.... ။

ဒါန (၈) မ်ိဳး

၁။ အာသဇၨဒါန - ေရာက္ဆဲခဏ၌ ေပးလွဴျခင္း၊
၂။ ဘယဒါန - သူတစ္ပါးတို႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေဘး ၊ အပါယ္ေဘးတို႕ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍လွဴျခင္း၊
၃။ အတီတာေပကၡဒါန - ငါ့အား ပစၥည္း၀တၳဳုကို ေပးဘူူးေသာသူဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေပးလွဴျခင္း၊
၄။ အနာဂတာေပကၡဒါန - ဤပုဂိၢိဳလ္အား ယခုလွဴလွ်င္ ေနာင္ငါ့အား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ၀တၳဳကို ေပးလတၱံ႕........ ဟုႏွလံုးသြင္း၍ေပးလွဴျခင္း၊
၅။ သာဟုဒါန - ဒါနဟူသည္ ပညာရွိတို႕ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္း၏ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေပးလွဴျခင္း၊
၆။ နာရဟဒါန - စားႏိုင္ေသာသူသည္ ၊ မစားႏိုင္ေသာသူ ( မစားရသူ ) အားမေပးပဲ မေနထိုက္ဟု ေပးလွဴျခင္း ၊
၇။ အဗၻဳဂၢစၧဒါန - ဤအလွဴကိုေပးလွဴသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းေသာေက်ာ္ေစာသံသည္ လႊမ္းမိုး၍ တက္လတၱံ႕ .. ဟုႏွလံုးသြင္း၍ေပးလွဴျခင္း၊
၈။ စိတၱာလကၤာရဒါန - ၀ိပႆနာ စိတ္၏တန္ဆာ အၿခံအရံ အက်ိဳးငွာ ေပးလွဴျခင္း။
ဆရာႀကီးဦးသုခမွတ္စုမွ... ။