ကာလဒါန ( ၅ ) ပါး

၁။ အာဂႏၱဳက ဒါန ... ဧည့္သည္ျဖစ္ေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၂။ ဂမိက ဒါန ... ခရီးသြားျဖစ္ေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၃။ ဂိလာန ဒါန ... နာဖ်ားေသာ ရဟန္းကိုလွဴျခင္း၊


၄။ ဒုဗၻိကၡဒါန ... ငတ္မြတ္ရွားပါးေသာ ကာလ၌ လွဴဒါန္းျခင္း၊


၅။ န၀သႆ န၀ဖလ ဒါန ... ေကာက္ဦး ၊ သစ္သီးဦးတို႕ကို လွဴဒါန္းျခင္း။ဆရာႀကီးဦးသုခမွတ္စုမွ.... ။

No comments: