ဗုဒၶအလိုက်ဒါနျပဳနည္း....

၁။ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အေပၚ၌ သဒၶါတရားျပည့္၀စြာလွဴျခင္း၊


။အလွဴခံပုဂၢိဳလ္္အားရိုရိုေသေသလွဴျခင္း၊


၃။အလွဴခံပုဂၢိဳလ္၏လိုအပ္မႈကိုလွဴျခင္း၊


၄။လွဴၿပီး၀တၳဳကို မႏွေမွ်ာျခင္း၊


၅။မိမိအလွဴေၾကာင့္အျခားသူတို႕အားမထိခိုက္ျခင္း။“သဒၶါၾကည္ညိဳ၊ ရိုေသလွစြာ၊ အခါကိုသိ၊ မစြန္းၿငိပဲ၊ မထိမပ ဤငါး၀၊မွတ္သား သပၸဴရိသ ျမတ္ဒါန”


ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န

No comments: