ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း (၄) ပါး...

သူေတာ္သူျမတ္ ၊ ဆည္းကပ္မွန္စြာ ၊
သူျမတ္တရား ၊ နာၾကားေသခ်ာ ၊
သင့္ေအာင္စိတ္ထား ၊ တရားက်င့္ရာ ၊
ေသာတာစစ္ ျဖစ္ဖို႕ေၾကာင္းေလးျဖာ။

No comments: