ခႏၲီတာ၀န္

~ ဆဲဆုိတာ သူ႔အလုပ္ သည္းခံရမွာ ကိုယ့္တာ၀န္၊
~ ခ်စ္စရာေကာင္းတာ သူ႔အလုပ္ မခ်စ္မိေအာင္သည္းခံတာ ကိုယ့္တာ၀န္၊
~ မုန္းစရာေကာင္းတာ သူ႔အလုပ္ မမုန္းမိေအာင္သည္းခံတာ ကိုယ့္တာ၀န္၊
~ အာ႐ံုေတြေပၚတာ သူ႔အလုပ္ ကိေလသာေတြမျဖစ္ေအာင္သည္းခံတာ ကိုယ့္တာ၀န္။
အရွင္ဆႏၵာဓိက (စိတ္အားျဖည့္ဓမၼသံစဥ္မ်ား စာအုပ္မွ)

No comments: