မိတ္ေဆြစစ္ (ဥပကာရ မိတ္ေဆြ) ေလးမ်ိဳး

(၁) မူးယစ္ေနေသာ မိတ္ေဆြကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။
(၂) မူးယစ္ေနေသာ မိတ္ေဆြ၏ ပစၥည္းဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏။
(၃) ေၾကာက္ရြံ႕ေနေသာ မိတ္ေဆြ၏ အားကိုးရာ ျဖစ္၏။
(၄) ျပဳဖြယ္ကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာက အကူအညီ ေတာင္းခံသည္ထက္ ႏွစ္ဆတက္ေသာ စည္းစိမ္ အေထာက္အပံ႔ ေပးတတ္၏။

ေဆာင္ပုဒ္။ ။ ေမ႔ေလ်ာ့ေစာင့္လွာ၊ ဥစၥာေစာင့္ေရွာက္၊ ေဘးေရာက္ကိုးကြယ္၊ ျပဳဖြယ္ရွိက၊ ႏွစ္ဆဥစၥာ ၊ ေခ်းေပးလွာသည္၊ ေလးျဖာ ဥပကာရတည္း။

(ဆရာေတာ္ဦးဗုဓ္)

No comments: