တစ္စတစ္စ၊ စြန္႕၀ံ႔မွလွ်င္... ဘ၀ေနာက္ေႏွာင္း၊ ဆက္တိုင္းေကာင္း၏။

ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ

No comments: