ကိုးကြယ္ရာမွားျခင္းသည္ အမွားတကာတို႔တြင္ အမွားဆံုးေသာမွားျခင္း ျဖစ္၏။

ဆရာႀကီးဦေရႊေအာင္ မဟာ၀ိဇၨာ(သကၠတ) ၊ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ (သာသနာျပဳဘြဲ႕)

No comments: