မိမိ၏စိတ္ကို သမာဓိ(တည္ၾကည္ေအးခ်မ္းမႈ) ျဖစ္ေစရန္...

အျခားသူမ်ား၏ အျပစ္မ်ားကို မၾကည့္ရာ၊ အျခားသူမ်ား၏ ထိုထိုေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျပဳ မျပဳကိုလည္း
မၾကည့္ရာ။ - မိမိ၏ ေကာင္းမႈ ျပဳသည္ မျပဳသည္ကိုသာ ၾကည့္ရာ၏။


(ဓမၼပဒ-ပါေ၀ယ်က၀တၴဳ)

No comments: