လူတိုင္း၌ ေမြးကတည္းက ပါလာေသာ “ဓားမႀကီး”တစ္လက္ ရွိ၏။
၎ကို အသံုးျပဳတတ္က အသံုး၀င္ေပမယ္႔ အသံုးမျပဳတတ္က မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ ျပန္၍ ခုတ္သတ္တတ္၏။ ထို “ဓားမ”သည္ကား လက္ႏွစ္လံုးခန္ရွိေသာ ပါးစပ္ေပါက္ျဖစ္၏။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ] စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတရားေတာ္ မွေကာက္ႏႈတ္၏။

No comments: