ဆင္းရဲဒုကၡ မက်ေရာက္ႏူိင္ၿခင္းတရား


၁ ။ အမ်က္ေဒါသကုိ စြန္႔ပယ္ၿခင္း ။

၂ ။ မာနကုိ စြန္႔ပယ္ၿခင္း ။

၃ ။ သံေယာဇဥ္ အားလုံးကုိ ေက်ာ္လြန္ၿခင္း ။

၄ ။ နာမ္ရုပ္၌ တြယ္တာကပ္ၿငိမွဳ မရွိၿခင္း ။

၅ ။ ေၾကာင္႔ၾကမွဳ မရွိၿခင္း ။

No comments: