ခႏၶာငါးပါးေပၚရာ ဒြါရေၿခာက္ခု

၁ ။ စကၡဳဒါြရ - မ်က္စိအၾကည္ ၊

၂ ။ ေသာတဒါြရ - နားအၾကည္ ၊

၃ ။ ဃာနဒြါရ - ႏွားေခါင္းအၾကည္ ၊

၄ ။ ဇိ၀ွါဒါြရ - လွ်ာအၾကည္ ၊

၅ ။ ကာယဒြါရ - ကိုယ္အၾကည္ ၊

၆ ။ မေနာဒြါရ - စိတ္အၾကည္ ၊

No comments: