အသိေပးမႈ...၊

ပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ဓမၼစၾကာႏွင့္အနတၱလကၡဏာသုတ္တရားေတာ္မ်ား၊ ကို အ နက္အဓိပၸာယ္ ႏွင့္တကြပူေဇာ္ႏိုင္ပါရန္ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဓမၼစၾကာ ႏွင့္ အနတၱလကၡာသုတ္ တရားေတာ္မ်ား ကိုစာအုပ္တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါက အေသးစိတ္ပို မို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကူးယူၾကပါရန္။

No comments: