“၀ါကၽြတ္ေလတုိင္း မ်က္ရည္၀ိုင္း”

အရွင္အာစာရလကၤာရ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ “၀ါကၽြတ္ေလတုိင္း မ်က္ရည္၀ိုင္း” တရားေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။

No comments: