ဆံုးမစာ

“ျဖစ္ၿပီီးအေဟာင္း၊ တိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစား၊ မၿငီးတြားႏွင့္။
ေနာင္ခါျဖစ္လတ္၊ အနာဂါတ္ကို ဇာတ္ေၾကာင္းေတြးေတာ၊ စိတ္မေမာႏွင့္။
ျဖစ္ဆဲဧကန္၊ ပစၥဳပၸန္ကို ေ၀ဖန္ဥာဏ္႐ႈ၊ မွ်တမႈျဖင့္ ပူမႈကင္းစြာ၊ ေနစမ္းပါေလာ႔။
သို႔ပါေလမွ၊ သင့္ဘ၀၀ယ္ ဒုကၡကင္းစြာ၊ ခ်မ္းသာလာလိမ္႔။”

“ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ”

No comments: