အိုသည့္တိုင္ေအာင္ ေကာင္းသည့္တရား (၄) ပါး...

(၁) သီလရွိျခင္း။ သီလ (အက်င့္သီလေကာင္း) ရွိျခင္းေၾကာင့္-
(က) အျပစ္ကင္းေသာခ်မ္းသာကို ရ၏။
( ခ) ကိုယ္႔ကိုယ္ကို အျပစ္တင္သည့္ေဘးမွ လြတ္၏။
( ဂ) သူတစ္ပါးတို႔ အျပစ္တင္သည့္ေဘးမွလည္း လြတ္၏။
(၂) သဒၶါရွိျခင္း။ သဒၶါ ( ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ အေပၚ၌ ယံုၾကည္မႈ) ရွိျခင္းေၾကာင့္- (က) ဘ၀၏ အခက္အခဲမွန္သမွ်ကို လြန္ေျမာက္၏။
( ခ) သံသရာ ၀ဲၾသဃမွ လြတ္ေျမာက္၏။
(၃) ပညာရွိျခင္း။ ပညာ (အေသးစိတ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္မႈ ၊ သိမႈ) ရွိျခင္းေၾကာင့္-
(က) တန္ဘိုးအရွိဆံုးရတနာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္၏။
( ခ) လြတ္ေျမာက္ေသာ ခ်မ္းသာကို ခံစားရ၏။
(၄) ပုညရွိျခင္း။ ပုည (ဒါန ၊ သီလ ၊ ဘာ၀နာစေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ) ရွိျခင္းေၾကာင့္- (က) ရန္သူမ်ိဳးငါးပါး မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာဥစၥာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ ျဖစ္၏။

(ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီး၏ “အိုသည့္တိုင္ေအာင္ ေကာင္းသည့္တရားေတာ္” မွ ေကာက္ႏႈတ္၏။)

No comments: