ကိစၥတစ္ခု မျပဳက်င့္မီ...

မိမိျပဳက်င့္ရမည့္ ထိုကိစၥသည္ ဘုရားအဆံုးအမေတာ္ႏွင့္ ကိုက္၏၊ မကိုက္၏ ဦးစြာ သတိ၊ သမၸဇဥ္ဥာဏ္
၀င္လ်က္က ခ်င့္တိုက္ၾကည့္။ ဘုရားကသာ ေထာက္ခံ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲႏွင့္။

(ဓမၼနီတိကထာ)
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္

No comments: