ကိေလယုတ္မာ၊ ဓမၼတာ၌၊ အာသာငတ္ငတ္၊ ႀကီးရမၼက္ႏွင့္၊ ကလက္ကလိန္း၊ ဥာဏ္မထိန္းဘဲ၊ မိန္းမႏိုင္ငံ၊ ဆက္ဆံရစ္မူး၊ အလိုက္ၾကဴးက၊ ညစ္ညဴးဆိုး၀ါး၊
အျပစ္မ်ား၏။


(မဃေဒ၀လကၤာ)

No comments: