သရဏဂံု၊ အာဇီ၀႒မကသီလ (မိမိဘာသာ) ေဆာက္တည္ျခင္း

ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ၊ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ။
ဒုတိယမိၸ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဒုတိယမိၸ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ၊ ဒုတိယမိၸ သံဃံသရဏံ ဂစၦာမိ။
တတိယမိၸ၊ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၦာမိ၊ တတိယမိၸ ဓမၼံသရဏံ ဂစၦာမိ၊ တတိယမိၸ သံဃံသ ရဏံ ဂစၦာမိ။

အနက္။ ။ဗုဒၶံ- ျမတ္စြာဘုရားကို၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္း ပုန္းေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏။ ဓမၼံ- တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္ လဲေလ်ာင္းပုန္း ေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏။ သံဃံ- အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္ကုိ၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္း ပုန္းေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏။

ဒုတိယမိၸ- ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း၊ ဗုဒၶံ- ျမတ္စြာဘုရားကို၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္း ပုန္း ေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏။ ဒုတိယမိၸ- ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း၊ ဓမၼံ- တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္း ပုန္းေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္း ကပ္ပါ၏။ ဒုတိယမိၸ- ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္လည္း၊ သံဃံ- အရိယာသံဃာေတာ္ျမတ္ကုိ၊ သရဏံ- ကိုး ကြယ္လဲေလ်ာင္း ပုန္းေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏။

တတိယမိၸ- သံုးႀကိမ္ေျမာက္လည္း၊ ဗုဒၶံ- ျမတ္စြာဘုရားကို၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္လဲေလ်ာင္း ပုန္းေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏။ ဓမၼံ- တရားေတာ္ျမတ္ကို၊ သရဏံ- ကိုး ကြယ္လဲေလ်ာင္း ပုန္းေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္းကပ္ပါ၏။ သံဃံ- အရိယာသံဃာ ေတာ္ျမတ္ကုိ၊ သရဏံ- ကိုးကြယ္ လဲေလ်ာင္း ပုန္းေအာင္းမွီခိုရာဟူ၍၊ ဂစၦာမိ- မွီ၀ဲဆည္းကပ္ ပါ၏။

(က) ပါဏာတိပါတာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
( ခ) အဒိႏၷာဒါနာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
( ဂ) ကာေမသုမိစၦာစာရာ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
(ဃ) မုသာ၀ါဒါ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

( င) ပိသုဏ၀ါစာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
( စ) ဖရုသ၀ါစာ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
(ဆ) သမၹပၸလာပါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။
( ဇ) မိစၦာဇီ၀ါ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ သမာဒိယာမိ။

အနက္။ ။(က) ပါဏာတိပါတာ- သူတစ္ပါးအသက္ကိုသတ္ျခင္းမွ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာ ပဒံ- ေရွာင္ၾကဥ္ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာသိကၡာပုဒ္ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ္၌ျမဲစြာေဆာက္ တည္ပါ၏။
(ခ) အဒိႏၷာဒါနာ- မေပးအပ္ေသာ သူ႔ဥစၥာကို ခိုးယူျခင္းမွ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ- ေရွာင္ ၾကဥ္ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာသိကၡာပုဒ္ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ္၌ျမဲစြာေဆာက္တည္ပါ၏။
(ဂ) ကာေမသုမိစၦာစာရာ- ကာမဂုဏ္တို႔၌ ကဲ႔ရဲ႕ထိုက္စြာ ယုတ္မာေသာအက်င့္မွ၊ ေ၀ရ မဏိသိကၡာပဒံ- ေရွာင္ၾကဥ္ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ္၌ ျမဲစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။
(ဃ) မုသာ၀ါဒါ- မဟုတ္မမွန္ေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွွ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ- ေရွာင္ ၾကဥ္ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာသိကၡာပုဒ္ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ္၌ျမဲစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။
(င) ပိသုဏ၀ါစာ- ကုန္းေခ်ာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွွ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ- ေရွာင္ၾကဥ္ရ ေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ္၌ၿမဲစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။
(စ) ဖရုသ၀ါစာ- ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ- ေရွာင္ ၾကဥ္ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာသိကၡာပုဒ္ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ္၌ၿမဲစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။
(ဆ) သမၹပၸလာပါ- အက်ိဳးမရွိသိမ္ဖ်င္းေသာစကားကို ေျပာဆိုျခင္းမွ၊ ေ၀ရမဏိသိကၡာပဒံ- ေရွာင္ၾကဥ္ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာ သိကၡာပုဒ္ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ္၌ၿမဲစြာ ေဆာက္တည္ပါ ၏။
(ဇ) မိစၦာအာဇီ၀ါ- မွားယြင္းေသာအသက္ေမြးျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္-
( ၁) သတၱ၀ါေတြေသေစႏိုင္ေသာ လက္နက္မ်ားကုန္ကူးျခင္း၊
( ၂) သတၱ၀ါေတြေသေစႏိုင္ေသာ အဆိပ္မ်ားကုန္ကူးျခင္း၊
( ၃) သား၊ ငါးမ်ားကုန္ကူးျခင္း၊
( ၄) အရက္ေသစာမ်ားကုန္ကူးျခင္း၊
( ၅) ကြၽန္အျဖစ္၊ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ လူမ်ားကုန္ကူးျခင္း တို႔မွ၊ ေ၀ရမဏိ သိကၡာပဒံ- ေရွာင္ၾကဥ္ရေၾကာင္း ေကာင္းျမတ္ေသာသိကၡာပုဒ္ကို၊ သမာဒိယာမိ- စိတ္၌ျမဲစြာ ေဆာက္တည္ပါ၏။မွတ္ခ်က္။ ။
( စာဖက္သူတစ္ေယာက္ ၏ေတာင္းဆုိခ်က္အရ ညစာ စားလို႕ရေသာ ရွစ္ပါးသီလ (အာဇီ၀႒မကသီလ) ကိုေရးသားလိုက္ရပါသည္။ စာဖက္သူ အားလံုး မိမိတည္ေဆာက္ၿပီးေသာသီလမ်ားကို ပိုမိုေလးနက္စြာေစာင့္ထိန္းၿပီး မရွိေသးေသာ သီလမ်ားကိုလည္း ေဆာက္တည္၍ နိဗၺာန္ မဂ္ဖိုလ္သို႔ လွ်င္ျမန္စြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကပါေစ။)

1 comment:

ထြန္း said...

ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေျကာင္း