အကုသိုလ္တရားမွ အက်ိဳးေပးေသာအခါ ေဒါသမျဖစ္လိုက္ပါနဲ႔။ ၀မ္းသာလိုက္ပါ။ အကုသိုလ္အေၾကြးေက်ၿပီ ဟူ၍ ႏွလံုးသြင္းလိုက္ပါ။


( ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါးကေသခါနီးျဖစ္ေသာ နန္းမေတာ္မယ္ႏုအား ဆံုးမခဲ႔ေသာၾသ၀ါဒျဖစ္၏။)

No comments: