အျပစ္ေဖာ္ျပ ႏိွမ္႔ခ်ဆံုးမေလ႔ရွိေသာ ပညာရွိအား ျမွဳပ္ထားေသာေရႊအိုးကို ေျပာၾကားလာသူကဲ႔သို႔ ထင္မွတ္႐ႈၾကည့္၍ ဆည္းကပ္ရ၏။ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာပညာရွိကို ဆည္းကပ္ေသာသူအားျမတ္၏။ မယံု႔ည့ံေပ။

(ဓမၼပဒ - ရာေတၴရ၀တၴဳ)

No comments: